Ζημιές 1,5 δισ. το 2012 για Eurobank

Ζημιές ύψους 1,5 δισ. ευρώ σημείωσε το 2012 η Eurobank και ήταν απόρροια αφενός μεν των χαμηλότερων εσόδων και των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφετέρου εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων ζημιών συνολικού ύψους €686 εκατομμυρίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.

Kύρια στοιχεία αποτελεσμάτων

-Αύξηση καταθέσεων κατά €2,7δισ. το Β΄ εξάμηνο του 2012 και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά €13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

-Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των νέων δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα το Β΄ εξάμηνο του έτους. Αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 25% σε ετήσια βάση για την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού.

-Pro-forma δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (EBA Core Tier I) 10,8%, έναντι ελαχίστου 9%.

-Περαιτέρω μείωση λειτουργικού κόστους κατά 6% το 2012. Σωρευτική μείωση κατά 23% από το 2008.

-Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά €1,5δισ. το 2012 (εκ των οποίων €686εκ. αφορούν έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές) λόγω κυρίως του υψηλού κόστους χρήματος και της μείωσης των εσόδων από τόκους κατά 26% σε ετήσια βάση.

Πηγή: euro2day.gr

Advertisements